Two ways to work / scale / print in AutoCAD

Cele două moduri de a lucra / scala / printa în AutoCAD

I. Complete work in model-space. Proper scaling and printing

Benefits:
 • see instantly how the sheet will print. Recommended for white background.
 • faster process.
 1. You decide in which units you want to draw the project. Note that in this mode it is not mandatory to set the units within the settings („UN” command).
 2. This example project was worked (thought) in centimeters, for this reason we will open the ready-made layout for centimeters.
  From here we copy the layouts corresponding to the scale we want to print.
 3. Let’s say we want to print a plan at 1:50 scale. Let’s copy the plan and see what layout it would fit into. In this case, a A1 portrait was chosen.
 4. We write „plot” and make the following settings: – choose the sheet size (in our case A1).
  • we choose whether it is landscape or portrait
  • check the „center the plot” option
  • In the „What to plot” field, „Window” must be selected. Then press the „Window” button
 5. We choose what will be printed by clicking on the outer ends of the ready-made layout.
 6. Now the scale of the drawing must be chosen. We can leave „fit to paper”, the errors will be so small that they will not be detectable after printing. But for maximum accuracy and verification that the ready-made layouts have been chosen correctly, it is recommended that we enter the drawing scale.
 7. Important note! The scale of the drawing will be chosen as follows:
  • For drawings made in centimeters, if we want to print on a 1: X scale, then in the units field we will type X / 10. So if we want to print something on the 1:50 scale, we’ll type 5. If we want 1: 100 we’ll type 10.
  • For the drawings worked in meters, if we want to print on a 1: X scale, then in the units field we will type X / 1000. So if we want to print something on the 1:50 scale, we will type 0.05. If we want 1: 100 we will type 0.1.
  • For millimeter drawings, if we want to print at 1: X scale, then in the units field we will type X. So if we want to print something at 1:50 scale, we will type 50. If we want 1: 100, we will type 100 .

FILES NEEDED

II. Work in model-space and print from layout (paper-space) mode.

Benefits:
 • this is the right way to work.
 • „Batch printing” – instant printing of all sheets regardless of format.
 1. The first thing we do before starting a drawing is to set the units in which it will be worked („UN” command). In this case we will set centimeters.
 2. We open the ready-made layout for centimeters. We copy the ready-made layouts corresponding to the scale we want to draw.
 3. Let’s see what layout our drawing fits into. We do this only to guide us. Then we can delete these layouts from the model-space.
 4. Let’s say we want to print on the A0 landscape. We create a layout now by right-clicking where the „model” or „layout” tab is. Then we choose the newly created layout.
 5. Delete the existing viewport and open the layout properties palette – „page setup manager” (by right-clicking on the layout name tab).
 6. We choose the print settings (printer, etc.). We choose the sheet size and orientation. It is important that the scale of the drawing be and remain 1: 1. In the „What to plot” field you must select „Layout”.
 7. We open the ready-made layouts for paper space. From here we copy the desired layout, in our case A0. We put it anywhere. With the „move” function we choose the bottom left corner of the layout and move it by typing „0,0” (with a comma).
 8. We create a new viewport to see what is in the model-space. We use the command „MV” and draw a rectangle in which we want our drawing to appear. Then we double-click inside the created rectangle and look for the plan we want to print.
 9. We create a scale on which we want to print. In our case, we want to print at 1:50. Right click on the area where the staircase appears and choose „custom”. The scale only appears if we double-clicked the viewport.
 10. We add the scale to which we want to print. At the name field we can put anything.
 11. We add the scale to which we want to print. At the name field we can put anything.
  • CAREFUL! Let’s say we want to print on the 1: X scale
   • if in step 1 was chosen „centimeters” then in the field of paper units we will type 10 and in the field „drawing units” we will type ”X”. In our case we will add 50.
   • if in step 1 „meters” was chosen then in the field of paper units we will type 1000 and in the field „drawing units” we will type ”X”. In our case we will add 50.
   • if step 1 was chosen „millimeters” then in the field of paper units we will type 1 and in the field „drawing units” we will type ”X”. In our case we will add 50.
  • Paper-space is always in millimeters, so in the field of „drawing units” we must tell the program how many times the units used in the model-space are multiplied.
  • After you click ok, be sure to select the newly created scale.
 12. Position the drawing as you want using the mouse wheel click. Do not zoom in because the scale will be altered – then you will need to select it again. Once you have positioned the drawing, double-click the outside of the sheet. Now you can zoom in or out.
 13. RECOMMENDATION! Enter the „PSLT” command, type 1, and then enter. This will reduce the scale discrepancies for the lines. To refresh the drawing, double-click inside the viewport and then type the „RE” command. You can now exit viewport again.
 14. Now you can plot.

RO

I. Lucru în model-space și printare din modul layout (paper-space).

Avantaje:
 • acesta este modalitatea corectă de a lucra.
 • ”Batch printing” – printare instantă a tuturor foilor indiferent de format.

1. Primul lucru pe care îl facem înainte să începem un desen este acela de a seta unitățile în care se va lucra (comanda ”UN”). În cazul acesta vom seta centimetri.

2. Deschidem layout-urile gata-făcute pentru centimetri. Copiăm layout-urile gata-făcute corespunzătoare scării la care vrem să desenăm.

3. Vedem în ce layout se încadrează desenul nostru. Facem acest lucru doar pentru a ne orienta. După aceea putem șterge aceste layout-uri din model-space.

4. Să zicem că vrem să printăm pe A0 landscape. Creăm un layout now apăsând click dreapta unde este fila ”model” sau ”layout”. Apoi alegem layout-ul nou creat.

5. Ștergem viewport-ul existent și deschidem paleta de proprietăți a layout-ului – ”page setup manager” (făcând click dreapta pe tabul cu denumirea layout-ului).

6. Alegem setările de printare (imprimantă, etc.). Alegem formatul de foaie și orientarea. Important este ca scara desenului să fie și să rămână 1:1 . În câmpul ”What to plot” trebuie să fie selctat ”Layout”.

7. Deschidem layout-urile gata-făcute pentru paper-space. De aici copiăm layout-ul dorit, în cazul nostru A0. Îl punem oriunde. Cu funcția ”move” alegem colțul din stânga jos al layout-ului și îl mutăm tastând ” 0,0 ” (cu virgulă).

8. Creăm un nou viewport prin care vom vedea ce este în model-space. Folosim comanda ”MV” și desenăm un dreptunghi în care vrem să apară desenul nostru. Apoi apăsăm dublu-click în interiorul dreptunghiului creat și căutăm planul pe care vrem să îl printăm.

9. Creăm o scară la care vrem să printăm. În cazul nostru, vrem să printăm la 1:50. Facem click dreapta în zona în care apare scara și alegem ”custom” . Scara apare doar dacă noi am dat dublu-click în viewport.

10. Adăugăm scara la care vrem să printăm. La câmpul denumire putem pune orice.

ATENȚIE! Să zicem că vrem să printăm la scara 1:X

dacă la pasul 1 a fost ales ”centimetri” atunci în câmpul paper units vom completa 10 iar în câmpul ”drawing units” vom completa cu X. În cazul nostru completăm cu 50.

dacă la pasul 1 a fost ales ”metri” atunci în câmpul paper units vom completa 1000 iar în câmpul ”drawing units” vom completa cu X. În cazul nostru completăm cu 50.

dacă la pasul 1 a fost ales ”milemetri” atunci în câmpul paper units vom completa 1 iar în câmpul ”drawing units” vom completa cu X. În cazul nostru completăm cu 50.

* Paper-space este mereu în milimetri, de aceea la câmpul ”drawing units” trebuie să îi spunem programului de câte ori sunt multiplicate unitățile folosite în model-space.

După ce faceți click pe ok, nu uitați să selectați scara nou creată.

11. Poziționați desenul cum doriți folosind click-ul de pe rotița mouse-lui. Nu dați zoom pentru că se va altera scara – apoi va trebui selectată iar. După ce ați poziționat desenul, dați dublu-clik în exteriorul foii. Acum puteți da zoom in sau out.

12. RECOMANDARE! Introduceți comanda ”PSLT” , tastați 1 și apoi enter. Acest lucru va reduce discrepanțele de scară pentru linii. Pentru a reîmprospăta desenul, faceți iar dublu-click în interiorul viewport-ului și apoi tastați comanda ”RE”. Acum puteți ieși iar din viewport.

13. Acum se poate plota.

II. Lucru complet în model-space. Scalare și printare corectă

Avantaje:
 • vezi instant cum se va printa foaia. Recomandat pentru fundal alb.
 • proces mai rapid.

 1. Vă decideți în ce unități vreți să desenați proiectul. De reținut este că în acest mod nu este obligatoriu să setați unitățile în cadrul setărilor (comanda ”UN”).

2. Acest proiect exemplu a fost lucrat (gândit) în centimetri, din acest motiv vom deschide layout-urile gata-făcute pentru centimetri.

De aici copiăm layout-urile corespunzătoare scării la care vrem să printăm.

3. Să zicem că vrem să printăm un plan la scara 1:50. Copiăm planul și vedem în ce layout ar încăpea. În cazul acesta s-a ales A1 portret.

4. Scriem ”plot” și facem următoarele setări: – alegem dimensiunea foii (în cazul nostru A1)

– alegem dacă este landscape sau portret

– bifăm opțiunea ”center the plot”

– trebuie ca în câmpul ”What to plot” să fie selectat ”Window”. Apoi se apasă butonul ”Window”

5. Alegem ce se va printa făcând click pe extremitățile exterioare ale layout-ului gata-făcut.

6. Acum trebuie aleasă scara desenului. Putem lăsa ”fit to paper”, erorile vor fi așa mici încât nu vor fi sesizabile după printare. Însă pentru o precizie maximă și o verificare că layout-urile gata-făcute au fost alese corect, este recomandat să introducem noi scara desenului.

7. Notă importantă! Scara desenului se va alege astfel:

Pentru desenele lucrate în centimetri, dacă dorim să printăm la scara 1:X , atunci în câmpul units vom scrie X/10. Deci dacă noi vrem să printăm ceva la scara 1:50, vom scrie 5. Dacă vrem 1:100 vom scrie 10 .

Pentru desenele lucrate în metri, dacă dorim să printăm la scara 1:X , atunci în câmpul units vom scrie X/1000. Deci dacă noi vrem să printăm ceva la scara 1:50, vom scrie 0,05. Dacă vrem 1:100 vom scrie 0,1.

Pentru desenele lucrate în milimetri, dacă dorim să printăm la scara 1:X , atunci în câmpul units vom scrie X. Deci dacă noi vrem să printăm ceva la scara 1:50, vom scrie 50. Dacă vrem 1:100, vom scrie 100.

8. Se poate printa